Każdy przedsiębiorca w Polsce jest obciążony pewnymi obowiązkami, których niewypełnienie może skutkować wysokimi karami. Dlatego też rozpoczynając działalność gospodarczą, warto się z nimi zapoznać.

Główny Urząd Statystyczny co roku zbiera informacje na temat sytuacji gospodarczej Polski, aby możliwa była publikacja raportu, co roku losowani są przedsiębiorcy z każdego sektora gospodarki, którzy mają obowiązek podania różnorodnych danych statystycznych, dotyczących zarówno funkcjonowania firmy w danej branży, jaki i ogólnej kondycji przedsiębiorstwa. Nie dopełnienie tego obowiązku skutkuje karami finansowymi. Przedsiębiorcy są informowani o tym obowiązku drogą elektroniczną, powinni zalogować się na swoje konto w GUS i podać wymagane dane, w terminie ustalonym przez Główny Urząd Statystyczny.

Jak dopilnować terminów?

Względem Urzędu Skarbowego przedsiębiorcy mają liczne obowiązki, część z nich zależy od tego czy i ilu pracowników zatrudniają lub czy są oni płatnikami VAT. Nie małe znaczenie ma również forma rozliczenia jaką przyjęło dane przedsiębiorstwo. Aby dopilnować wszystkich terminów oraz prawidłowo rozliczyć się z Urzędem Skarbowym warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, jakiś między innymi oferuje biuro księgowe, takie jak to – biuro księgowe warszawa. Przedsiębiorcy opłacający VAT, powinni pamiętać, aby co miesiąc lub co kwartał (w zależności od przyjętej formy rozliczeń), przesyłać do Urzędu Skarbowego deklarację VAT oraz opłacić należny podatek od towarów i usług. Należy przy tym pamiętać, że w zależności od tego jakie dobro podlega sprzedaży, wysokość podatku może być różna.

Rozliczenia podatkowe, deklaracje PIT

Większość towarów i usług podlega opodatkowaniu podatkiem 23%, jednak na przykład sprzedaż materiałów budowlanych czy prowadzenie cateringu dla szpitali podlega opodatkowaniu podatkiem 8%, natomiast 5% podatku doliczane jest do produktów rolnych i spożywczych (z pewnymi wyjątkami oczywiście). Innym obowiązkiem przedsiębiorców jest składanie okresowych rozliczeń podatkowych z informacją o osiągniętych przez firmę dochodach w danym okresie obrachunkowym. Ponadto każdy przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników ma obowiązek do końca lutego każdego roku, przesłać pracownikom i Urzędowi Skarbowemu deklaracje PIT – 11, w której zawarte są informacje o dochodach, wysokości pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy.

Wymagane składki ZUS

Kolejnym urzędem względem, którego przedsiębiorca ma obowiązki jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku zatrudnienia lub zwolnienia pracownika, obowiązkiem pracodawcy jest poinformować o tym ZUS, w terminie do 7 dni. Przedsiębiorca ma również obowiązek co miesiąc płacić swoje składki oraz składki pracowników na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Opłacanie takich składek jest wymagane, jeśli przedsiębiorca zatrudnia ludzi na umowie o pracę lub umowie zlecenie (wyjątkiem są studenci posiadający ważną legitymację studencką – składek dla nich nie trzeba opłacać).

Na zakończenie warto zauważyć, że we wszystkich tych sprawa przedsiębiorca może zostać wyręczony przez biuro księgowe.