Prowadzenie przedsiębiorstwa to przede wszystkim zarządzanie posiadanymi zasobami. Czym więc te zasoby są i jak zarządzać nimi w sposób dobry?

Zasoby dzielą się na:

  • ludzkie, czyli kadrę pracowniczą i firmy zewnętrzne (np. mające wykonać dla nas jedną określoną usługę). Warto odnotować, że to właśnie ten rodzaj zasobów ma największe znaczenie dla zamierzonych przez przedsiębiorstwo celów – bez kompetentnych, umiejętnych i zmotywowanych zasobów ludzkich nie ma mowy o sukcesie;
  • fizyczne, czyli wszystkie rzeczy, z których przedsiębiorstwo może korzystać, aby osiągnąć zamierzone cele, a więc np. laptopy, wszelkie urządzenia stosowane w szeroko pojętym procesie świadczenia usług itd.;
  • finansowe, czyli pieniądze, którymi przedsiębiorstwo dysponuje, ale także wyświadczone/zaciągnięte kredyty, lokaty itp.;
  • informacyjne, czyli wiedzę przełożonych i kadry pracowniczej. Uwaga – zasoby informacyjne to zasoby szczególnie cenne, które należy rozwijać z dużą intensywnością przez cały okres funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zarządzanie zasobami

Najważniejszą zasadą w zarządzaniu zasobami jest coś, co możemy nazwać „zasadą nieprzypadkowości”. Chodzi o to, aby sieć działań i związanych z tymi działaniami zasobów nie była w przedsiębiorstwie przypadkiem, ale raczej przemyślanym, nieustannie dostosowywanym do sytuacji przedsiębiorstwa procesem, który przybliży nas do osiągania celów. Innymi słowy: zarządzanie zasobami musi być oparte na założeniach, obserwacji ich realizacji, wyprowadzaniu stosownych wniosków i nieustannym podejmowaniu decyzji.